Speaker 54

Age: 73

Gender: F

Birth year: 1935

Interview language: Spanish & Catalan

Location: Formentera, Balearic Islands, Spain


Utterances

Speaker 54_1: əˈɣafə ˈʃɔ
Speaker 54_2: əɣaˈfəw
Speaker 54_3: gəˈfələ
Speaker 54_4: puɾˈtəmuz ə βəɾsəˈlonə
Speaker 54_5: puɾˈtəls
Speaker 54_6: puɾˈtələs
Speaker 54_7: duˈɣələ
Speaker 54_8: ˈfeli uŋ rəˈɣalu
Speaker 54_9: ˈfeli | unə ˈkowə
Speaker 54_10: əfəjˈtət
Speaker 54_11: əfəjˈtəl
Speaker 54_12: əfəjˈtələ
Speaker 54_13: əfəjˈtələs
Speaker 54_14: ˈfem un rəˈɣalu
Speaker 54_15: fəsəˈməl
Speaker 54_16: fəsəˈməls
Speaker 54_17: fəˈsəm ˈunə ˈkazə
Speaker 54_18: ˈfeli ˈunə ˈkazə | ə nəɲ ʒuˈan
Speaker 54_19: fəˈsəli
Speaker 54_20: fəˈsəlzi | ˈunə ˈkazə | ə nəs ˈtews ˈfis
Speaker 54_21: puɾˈtəm əˈʎi
Speaker 54_22: vəsˈtən dəˈki
Speaker 54_23: fəsəˈmən ˈtɾəs
Speaker 54_24: dunəˈməw
Speaker 54_25: puɾtəˈməw
Speaker 54_26: puɾtəˈmələ
Speaker 54_27: puɾtəˈmələs
Speaker 54_28: duɣəˈmələs
Speaker 54_29: fəsəˈmələ
Speaker 54_30: gəˈfəl
Speaker 54_31: gəˈfəls
Speaker 54_32: gəˈfələ
Speaker 54_33: gəˈfələs
Speaker 54_34: puɾˈtəli | ˈun rəˈɣalu s əlˈlɔt
Speaker 54_35: puɾˈtəli
Speaker 54_36: kumˈpɾən ˈtɾəs
Speaker 54_37: ən əˈʃɔ gaˈfəw
Speaker 54_38: əʃəˈkəp ˈprontə
Speaker 54_39: umpliˈɣəl
Speaker 54_40: umpliˈɣəls
Speaker 54_41: umpliˈɣələ
Speaker 54_42: umpliˈɣələs
Speaker 54_43: umpliˈɣəli z ˈɣɔt ən əɲ ʒuˈan
Speaker 54_44: umpliˈɣəli z ˈɣɔt
Speaker 54_45: umpliˈɣəli
Speaker 54_46: umpliˈɣəli z ˈɣɔt͡s | ən əˈkəb ˈboʃ
Speaker 54_47: umpliˈɣəls | ən əˈkən ˈnene
Speaker 54_48: umpliˈɣəlzi
Speaker 54_49: umpliˈɣən ˈtɾəs
Speaker 54_50: umpliˈɣəmus əz ˈɣɔt
Speaker 54_51: umpliɣəˈmul
Speaker 54_52: umpliɣəˈmuls
Speaker 54_53: umpliɣəˈmulə
Speaker 54_54: umpliɣəˈmuləs
Speaker 54_55: puɾtəˈmuləs
Speaker 54_56: puɾtəˈməw
Speaker 54_57: ən əˈʃɔ | umpliˈɣəw
Speaker 54_58: kumˈpɾəm əz ˈpa
Speaker 54_59: kumpɾəˈməl
Speaker 54_60: kumpɾəˈmələ
Speaker 54_61: kumpɾəˈməls
Speaker 54_62: kumpɾəˈmələs
Speaker 54_63: puɾˈtəli
Speaker 54_64: duˈɣəlzi
Speaker 54_65: əz ˈʎiβɾə ɣəˈfəmlu
Speaker 54_66: əɣəˈfəmlus
Speaker 54_67: kumˈpɾəmu sə ˈkazə
Speaker 54_68: kumˈpɾəmlə
Speaker 54_69: kumˈpɾəmlus
Speaker 54_70: puɾˈtəmli
Speaker 54_71: duˈnəmli un rəˈɣalu
Speaker 54_72: duˈnəmli
Speaker 54_73: fəˈsəmlzi un rəˈɣalu
Speaker 54_74: əˈnəmi
Speaker 54_75: kumpɾəˈmən ˈtɾəs
Speaker 54_76: kumˈpɾəmuz uɲ ʒəˈlat
Speaker 54_77: kumpɾəˈmul
Speaker 54_78: kumpɾəˈmuls
Speaker 54_79: kumpɾəˈmulə
Speaker 54_80: kumpɾəˈmuləs
Speaker 54_81: puˈzəmu sə | sə ʒəˈkətə
Speaker 54_82: kumˈpɾawlu
Speaker 54_83: kumˈpɾawlus
Speaker 54_84: kumˈpɾawlə
Speaker 54_85: fəˈsəwli
Speaker 54_86: kumˈpɾawləs
Speaker 54_87: əˈnawi
Speaker 54_88: puzəˈvulə
Speaker 54_89: puzəˈtələ
Speaker 54_90: puzəˈvul
Speaker 54_91: puzəˈvuls
Speaker 54_92: kumpɾəwˈməl
Speaker 54_93: kumpɾəwˈmələ
Speaker 54_94: kumpɾəwˈmələs
Speaker 54_95: ˈdaw ˈunə kokəˈkolə nəz ˈmew ˈnene
Speaker 54_96: ˈdawli ˈunə kokəˈkolə
Speaker 54_97: puˈzawli ˈun kəˈfe
Speaker 54_98: duˈnawli
Speaker 54_99: ˈdawlzi ˈunə kokəˈkolə
Speaker 54_100: ˈdawlzi
Speaker 54_101: ˈdawlzi ˈunə kokəˈkolə | nəz ˈmews ˈfis
Speaker 54_102: əsiˈɣəws
Speaker 54_103: məɲˈʒaws ˈtol lu ˈðinz əs ˈplat
Speaker 54_104: əʃəˈkawz ðə ˈpɾesə
Speaker 54_105: kumpɾəwˈmən ˈtɾəs
Speaker 54_106: duˈɣəwmuz əz ˈpeʃ
Speaker 54_107: puɾtəwˈmul
Speaker 54_108: puɾtəwˈmulə
Speaker 54_109: ˈno ˈse ˈkɔm u ˈviə ðə ˈfe
Speaker 54_110: ə sə ˈrɔðə | ˈno ˈse ˈkwan ˈl i ðə kəɱviˈa
Speaker 54_111: əm ˈvaɾən ubliˈɣa ə kəstiˈɣallu
Speaker 54_112: əm ˈvaɾən ubliˈɣa ə kəstiˈɣallə
Speaker 54_113: m ubliˈɣaɾən ə kəstiˈɣallus
Speaker 54_114: m ubliˈɣaɾən ə kəstiˈɣalləs
Speaker 54_115: əm ˈvaɾən ubliˈɣa ə ˈðiɾtu
Speaker 54_116: ˈno ˈteŋk əm ˈki ðəˈʃallu
Speaker 54_117: pəɾ kumˈpɾallu əe̯a kə təˈni molz ðə ˈsɔws
Speaker 54_118: pəɾ ˈfelli ˈkɾəwɾə | ˈəj ðə mənəsˈte ˈmoltə pəˈsjɛnsjə
Speaker 54_119: dəsˈpwez ðə vuˈɾəl
Speaker 54_120: dəsˈpwez ðə ˈdullu n əz ˈmed͡ʒə | ˈdiw kə s ˈtɾɔbə miˈʎo
Speaker 54_121: əˈbanz ðə kunəˈʃəllu ˈjɔ təˈniə ˈkin ˈzaɲʃ
Speaker 54_122: ˈantəz ðə kunəˈʃəllə ˈjɔ təˈniə ˈkin ˈzaɲʃ
Speaker 54_123: pəɾ bəwˈɾəɾmuz əz ˈvi
Speaker 54_124: pəɾ bəwɾəɾˈmul
Speaker 54_125: əˈbantəz ðə ðəˈʃallu
Speaker 54_126: ətɾəkəˈmələ
Speaker 54_127: tɾəɣəˈməl
Speaker 54_128: tɾəɣəwˈmələs
Speaker 54_129: ˈfa ˈfal ˈtun upəɾəˈsjo pəɾ tɾəwˈɾəl
Speaker 54_130: əɱ ˈfa ˈfaltə wnə wpəɾəˈsjo pəɾ tɾəwɾəɾˈmələs
Speaker 54_131: əm ˈpuk tɾuˈβa ˈtɾəs
Speaker 54_132: əd ˈvuj ˈfe un rəˈɣalu
Speaker 54_133: əd ˈvuj ˈvəwɾə ðəˈma
Speaker 54_134: ˈti | də ˈvəwɾə ðəˈma
Speaker 54_135: ˈveŋ də vuˈɾəw
Speaker 54_136: kuˈmenz ə ˈno ˈfelli ˈkas
Speaker 54_137: ˈno ni ˈa
Speaker 54_138: əws ˈpɔɾtən
Speaker 54_139: əm kuˈnəʃəs
Speaker 54_140: ət kuˈnəʃən
Speaker 54_141: əl kuˈnəʃəs
Speaker 54_142: lə kuˈnəʃəs
Speaker 54_143: mus kuˈnəʃ
Speaker 54_144: əls kuˈnəʃ
Speaker 54_145: ləs kuˈnəʃ
Speaker 54_146: səz ˈmewəs ˈkazəz ən əs ˈfi | ən əz ˈmew ˈfi | əlzi ðəʃəˈɾe ˈkwam mə ˈmɔɾi
Speaker 54_147: ən əz ˈmews ˈkot͡ʃes | əlzi ðəʃəˈɾe n əz ˈmew ˈfi pəˈɾɔ ˈkwan sə ˈmɔɾi
Speaker 54_148: ən əˈkəstə ˈkazə | ən əz ˈmews ˈfis | əlzi ðəʃəˈɾe ˈkwam mə ˈmɔɾi
Speaker 54_149: ən əs | ən əz ˈmews ˈfis | əlzi ðəʃəˈɾe s ˈkot͡ʃes ˈkwam mə ˈmɔɾi
Speaker 54_150: ˈjɔ | ən əz ˈmew ˈfi | əlzi ðəʃəˈɾe | əs ˈkot͡ʃes ˈkwam mə ˈmɔɾi
Speaker 54_151: pəɾ pənˈdɾəllə
Speaker 54_152: pəɾ pənˈdɾəl
Speaker 54_153: pəɾ pənˈdɾəllu
Speaker 54_154: pəɾ pəndɾəɾˈmələ
Speaker 54_155: pəɾ kunəˈʃəllu
Speaker 54_156: pəɾ kunəˈʃəllə
Speaker 54_157: pəɾ ðiɾˈtəw
Speaker 54_158: pəɾ ðiɾˈməw
Speaker 54_159: pəɾ ɣəˈfallu
Speaker 54_160: pəɾ vəsˈtillu