Speaker 51

Age: 75

Gender: F

Birth year: 1933

Interview language: Spanish & Catalan

Location: Formentera, Balearic Islands, Spain


Utterances

Speaker 51_1: əˈʃɔ | puɾtəˈməw
Speaker 51_2: duɣəˈməw
Speaker 51_3: duˈɣəli
Speaker 51_4: puɾˈtəmuz ə βəɾsəˈlonə
Speaker 51_5: əkumpəˈɲəmus
Speaker 51_6: əˈʃɔ | fəˈsəw
Speaker 51_7: əˈkəstə ˈkazə | fəsəˈlə
Speaker 51_8: əz ˈʎiβɾə | ðuɣəˈməl ˈpɾontə
Speaker 51_9: ˈfeli un rəˈɣalu n ən ʒuˈan
Speaker 51_10: əɲʎəˈtəli sə ˈkowə
Speaker 51_11: ˈfelzi un rəˈɣalu
Speaker 51_12: vəsˈtən əˈʎi
Speaker 51_13: duˈɣəni ˈtɾəs
Speaker 51_14: əfəjˈtət
Speaker 51_15: əfəjˈtəm
Speaker 51_16: əfəjˈtəl
Speaker 51_17: fəˈsəm un rəˈɣalu
Speaker 51_18: fəsəˈməl
Speaker 51_19: fəsəˈmələ
Speaker 51_20: fəsəˈmələs
Speaker 51_21: ˈfeli
Speaker 51_22: ˈfelzi
Speaker 51_23: fəˈsəlzi
Speaker 51_24: gəˈfəl
Speaker 51_25: əz ˈʎiβɾəz | ɣəˈfəls
Speaker 51_26: ˈgafə sə kəˈðiɾə
Speaker 51_27: gəˈfələ
Speaker 51_28: duˈɣəlzi
Speaker 51_29: kumˈpɾən ˈtɾəs
Speaker 51_30: dəvəɾtiˈɣət
Speaker 51_31: əʃəˈkəp ˈprontə
Speaker 51_32: ˈɔmpli z ˈɣɔt
Speaker 51_33: umpliˈɣəl
Speaker 51_34: əz ˈɣɔd͡z | umpliˈɣəls
Speaker 51_35: ˈɔmpli sə pisˈsinə
Speaker 51_36: umpliˈɣələ
Speaker 51_37: umpliˈɣələs
Speaker 51_38: ˈɔmpli z ˈɣɔt ən əz ˈmew ˈnet
Speaker 51_39: umpliˈɣəli
Speaker 51_40: umpliˈɣəlzi
Speaker 51_41: kumˈpɾəlzi
Speaker 51_42: ˈɔmpli ˈkəʃəs ˈtɾəs ˈkopəs
Speaker 51_43: umpliˈɣən ˈtɾəs
Speaker 51_44: ˈkompɾə s ˈpa
Speaker 51_45: kumpɾəˈməl
Speaker 51_46: kumpɾəˈmələ
Speaker 51_47: kumˈpɾəm əz ˈʎiβɾəs
Speaker 51_48: kumpɾəˈməls
Speaker 51_49: kumˈpɾəm səs ˈsiɾəs
Speaker 51_50: kumpɾəˈmələs
Speaker 51_51: puˈzət͡ sə ʒəˈkətə
Speaker 51_52: puzəˈtələ
Speaker 51_53: gəˈfəmlə
Speaker 51_54: gəˈfəmləs
Speaker 51_55: duˈɣəmli un rəˈɣalu ən əz ˈnene
Speaker 51_56: duˈɣəmli
Speaker 51_57: duˈɣəmzi un rəˈɣalu n əz əlˈlɔt͡s
Speaker 51_58: duˈɣəmzi
Speaker 51_59: ˈnəmi
Speaker 51_60: əj ˈnam
Speaker 51_61: əʃəˈkəmus ˈpɾontə
Speaker 51_62: muˈz əm d əʃəˈka ˈpɾontə
Speaker 51_63: kumˈpɾəmuz uɲ ʒəˈlat
Speaker 51_64: kumpɾəˈmul
Speaker 51_65: kumpɾəˈmuls
Speaker 51_66: kumpɾəˈmulə
Speaker 51_67: kumpɾəˈmuləs
Speaker 51_68: duˈɣəmli
Speaker 51_69: puˈzəmus sə ʒəˈkətə
Speaker 51_70: puzəˈmulə
Speaker 51_71: kumpɾəˈmuzu
Speaker 51_72: kumpɾəˈvul
Speaker 51_73: əz ˈʎiβɾəs kumpɾəˈvuls
Speaker 51_74: sə ˈkazə kumˈpɾawlə
Speaker 51_75: səs ˈkazəs kumpɾəˈvuləs
Speaker 51_76: əˈʃɔ nduɣəˈvuzu
Speaker 51_77: əˈkək ˈkot͡ʃe nduɣəˈvul
Speaker 51_78: əˈkəstə məˈlətə nduɣəˈvulə
Speaker 51_79: əˈkəstə məˈlətə | duɣəwˈmulə
Speaker 51_80: tuɾnəwˈmulə
Speaker 51_81: ə ˈkazə ˈnawi
Speaker 51_82: kumˈpɾaw ˈtɾəs ˈkiluz ðə pəˈtatəs
Speaker 51_83: kumˈpɾawnə ˈtɾəs
Speaker 51_84: əˈʃɔ ðuˈɣəwu
Speaker 51_85: puˈzaws sə ʒəˈkətə
Speaker 51_86: əm puˈðɾiəw ˈðu
Speaker 51_87: əɱ vulˈdɾiəw ˈðu ˈajɣu
Speaker 51_88: əm bəstəˈɾiəw sə ˈsal
Speaker 51_89: əm bəstəˈɾiəw sə kuˈe̯eɾə
Speaker 51_90: bəstəwˈmələ
Speaker 51_91: duˈɣəwmə s pəˈpe
Speaker 51_92: dəwˈməl
Speaker 51_93: dəˈməl
Speaker 51_94: duɣəwˈməl
Speaker 51_95: ˈno ˈse ˈkɔɱ ˈfeɾu
Speaker 51_96: ˈno ˈse ˈkwaŋ kəɱviˈaɾu
Speaker 51_97: ˈno ˈse ˈkwaɲ ʎəˈʒiɾu
Speaker 51_98: əˈkəʎ ˈʎiβɾə ˈno ˈse ˈkwaʎ̃ ʎəˈʒiɾlu
Speaker 51_99: m ubliˈɣaɾən ə kəstiˈɣallu
Speaker 51_100: m ubliˈɣaɾən | ə kəstiˈɣallə
Speaker 51_101: əz ˈβoʒ ˈno ˈteŋk əmb ə ˈki ðəˈʃallu
Speaker 51_102: sə ˈβoʃə ˈno ˈteŋk | əmb ə ˈki ðəˈʃallə
Speaker 51_103: ˈno ˈteŋ nəŋˈgu pəɾ ˈdilli
Speaker 51_104: m ubliˈɣaɾən | ə diɾˈtəw
Speaker 51_105: m ubliˈɣaɾən ə dəɾˈtəls
Speaker 51_106: t ubliˈɣaɾən ə kumpɾəɾˈmuls
Speaker 51_107: ˈno ˈse ˈkwan ˈdilli
Speaker 51_108: ˈno ˈse ˈkwan tə vuˈɾe
Speaker 51_109: m ubliˈɣaɾən ə vuˈɾəɾtə
Speaker 51_110: t ubliˈɣaɾən ə vuˈɾəɾmus
Speaker 51_111: t ubliˈɣaɾən ə ðəˈʃaɾmus
Speaker 51_112: dəsˈpɾez ðə vuˈɾəɾtə ˈno m ˈkaβə ðə sətisˈfe
Speaker 51_113: dəsˈpɾez ðə vuˈɾəɾmə tə n ˈnaɾes kurəˈɣen
Speaker 51_114: dəsˈpɾez ðə kunəˈʃəɾtə muz ˈəɱ ˈfem ˈmol ˈβɔnz əˈmiks
Speaker 51_115: pəɾ kəɱviˈalli əˈe̯a kə ˈna n əz məˈkanik
Speaker 51_116: pəɾ umˈpliɾmə sə ˈkopə əˈe̯a kə təˈni ˈmol ˈdə ˈvi
Speaker 51_117: səˈɣəʃ | rənˈtal̃lus
Speaker 51_118: səˈɣəʃ rənˈtal̃ləs
Speaker 51_119: mu əsˈta ðəməˈnan
Speaker 51_120: muzu əsˈta ðəməˈnan
Speaker 51_121: muzu əsˈta ðiˈɣen
Speaker 51_122: tu əsˈta ðəməˈnan
Speaker 51_123: əm ˈpuk tɾuˈβa ˈtɾəs
Speaker 51_124: əd ˈvuj ˈfe un rəˈɣalu
Speaker 51_125: l əˈkap | də ˈvəwɾə
Speaker 51_126: əd ˈvuj əŋkuβəˈi um puˈkəm ˈmes
Speaker 51_127: ə rəˈɣalu təl ˈvuj ˈfe | pəˈɾɔ ˈunə miˈkətə ˈmes ˈtaɾt
Speaker 51_128: pəɾ fəɾˈtəl ˈaɾə
Speaker 51_129: pəɾ fəɾˈtələ | ˈte ðə ˈse sə ˈtaʎə
Speaker 51_130: tə lə ˈteŋ də ˈfe
Speaker 51_131: əm kuˈnəʃəs
Speaker 51_132: ək kuˈnəʃ
Speaker 51_133: lə kuˈnəʃəs
Speaker 51_134: əl kuˈnəʃəs
Speaker 51_135: mus kuˈnəʃ
Speaker 51_136: əls kuˈnəʃəs
Speaker 51_137: ˈno ws kuˈnək
Speaker 51_138: əwz ˈðiw sə vəɾiˈtat
Speaker 51_139: əˈkəstə ˈkazə n əz ˈmews ˈfiz əlzi ðəʃəˈɾe kwan əm ˈmɔɾi
Speaker 51_140: səz ˈmewəs ˈkazəz ən əz ˈmews ˈfiz əlzi ðəʃəˈɾe kwan mə ˈmɔɾi
Speaker 51_141: əˈkəstə ˈkazə n əz ˈmew ˈfi | li ðəʃəˈɾe kwan əm ˈmɔɾi
Speaker 51_142: əˈkəstəs ˈkazəz ən əz ˈmew ˈfi əlzi ðəʃəˈɾe kwan əm ˈmɔɾi
Speaker 51_143: əˈkək ˈkot͡ʃe n əz ˈmew ˈfi li ðəʃəˈɾe kwan əm ˈmɔɾi
Speaker 51_144: əˈkəstus ˈkot͡ʃes | ən əz ˈmew ˈfi əlzi ðəʃəˈɾe | kwan mə ˈmɔɾi
Speaker 51_145: əˈkəstus ˈkot͡ʃez ən əz ˈmews ˈfis | əlzi ðəʃəˈɾe | ən muˈɾiɾmə
Speaker 51_146: əm puzəˈɾe sə ʒəˈkətə
Speaker 51_147: su ˈməɲʒə
Speaker 51_148: mu ˈðu
Speaker 51_149: əls tɾuβəˈɾas
Speaker 51_150: m əˈʃek ə ləs ˈsɛt
Speaker 51_151: əˈbanz ðə kunəˈʃəɾtə viˈviə əjˈvisə
Speaker 51_152: əˈbantəz ðə vuˈɾəl | ˈjɔ ˈviə əsˈtat əjˈvisə
Speaker 51_153: də vuˈɾəllu
Speaker 51_154: əˈbanz ðə kumˈpɾallu ˈvad͡ʒ ðəməˈna pəɾˈmiz ə mun ˈpaɾə
Speaker 51_155: əˈbantəz ðə kumˈpɾallə ˈvad͡ʒ ðəməˈna pəɾˈmiz ə mun ˈpaɾə
Speaker 51_156: əˈbanz ðə kumˈpɾalluz ˈvad͡ʒ ðəməˈna pəɾˈmiz ən əz ˈmews ˈpaɾəs
Speaker 51_157: əˈbantəz ðə kumˈpɾalləz ˈvad͡ʒ ðəməˈna pəɾˈmiz ən əz ˈmews ˈpaɾəs