Speaker 48

Gender: F

Interview language: French

Location: Ajaccio, Corsica, France


Utterances

Speaker 48_1: dallu a 'kwelu ke 'serve
Speaker 48_2: dilla a u dzi'telu
Speaker 48_3: dami i s'karpi
Speaker 48_4: se 'bɛi
Speaker 48_5: dalli u 'libru
Speaker 48_6: dilli a veri'ta
Speaker 48_7: ba:iʧi
Speaker 48_8: dane trɛ
Speaker 48_9: un ʧi an'da
Speaker 48_10: dalumi
Speaker 48_11: dallimi
Speaker 48_12: dallami
Speaker 48_13: dallemi
Speaker 48_14: dalluli
Speaker 48_15: dallila
Speaker 48_16: dallile
Speaker 48_17: dalluli
Speaker 48_18: bɛndilu
Speaker 48_19: bɛndili
Speaker 48_20: bɛndila
Speaker 48_21: bɛndile
Speaker 48_22: porta un re'galu
Speaker 48_23: portali un re'galu
Speaker 48_24: portali un re'galu
Speaker 48_25: portaʧi un re'galu
Speaker 48_26: ɟoka
Speaker 48_27: pɛzati
Speaker 48_28: un lu 'wɛnde
Speaker 48_29: kompraumi
Speaker 48_30: kompraami
Speaker 48_31: kompraimi
Speaker 48_32: kompraimi
Speaker 48_33: portauli
Speaker 48_34: portaali
Speaker 48_35: portauli
Speaker 48_36: portauʧi
Speaker 48_37: kompramene tre
Speaker 48_38: mettiti a ja'kɛtta
Speaker 48_39: portaumi
Speaker 48_40: portauʧi
Speaker 48_41: telefo'neɟami
Speaker 48_42: telefo'neɟali
Speaker 48_43: telefo'neɟaʧi
Speaker 48_44: pi'ttinami
Speaker 48_45: pi'ttinati
Speaker 48_46: pi'ttinalu
Speaker 48_47: pi'ttinala
Speaker 48_48: pi'ttinali
Speaker 48_49: pi'ttina a dzi'tella per me
Speaker 48_50: pi'ttinaami
Speaker 48_51: telefo'nɛɟami e informa'tsioni
Speaker 48_52: telefo'nɛɟaemi
Speaker 48_53: bin'demulu
Speaker 48_54: bin'demulɛ
Speaker 48_55: bin'demula
Speaker 48_56: por'temu un ʁe'galu
Speaker 48_57: por'temuli un re'galu
Speaker 48_58: por'temuʧi e 'lɛttɛre
Speaker 48_59: pi'semuʧi 'subitu
Speaker 48_60: kum'premuʧi u 'pane
Speaker 48_61: kum'premuluʧi
Speaker 48_62: kum'premuaʧi
Speaker 48_63a: kum'premuiʧi
Speaker 48_63b: kum'premueʧi
Speaker 48_64: por'temuili
Speaker 48_65: por'temuali
Speaker 48_66: por'temuuli
Speaker 48_67: por'temuali
Speaker 48_68: por'temu i 'saki in 'kaza
Speaker 48_69: por'temueʧi
Speaker 48_70b: ʧi wo
Speaker 48_70a: bo in 'kaza
Speaker 48_71b: ʧi 'portu i 'libri
Speaker 48_71a: portu i 'libri in 'kaza
Speaker 48_72: i ʧi 'portu
Speaker 48_73: kum'premuʧine trɛ
Speaker 48_74: mɛ'ttɛmoʧi a ja'kɛtta
Speaker 48_75: bin'ditelu
Speaker 48_76: bin'diteli
Speaker 48_77: bin'ditela
Speaker 48_78: bin'ditele
Speaker 48_79: pur'tate un re'galu pa u dzi'tellu
Speaker 48_80: pur'tatɛili
Speaker 48_81: pur'tateli un re'galu
Speaker 48_82: komprami tre 'kili di 'pomi
Speaker 48_83: kum'prateumi
Speaker 48_84: kum'pratɛami
Speaker 48_85: kum'pratɛimi
Speaker 48_86: kum'prate:mi
Speaker 48_87: pur'tateuli
Speaker 48_88: pur'tateali
Speaker 48_89: pur'tateeli
Speaker 48_90: pur'tateili
Speaker 48_91: kum'pratemente trɛ
Speaker 48_92: a 'possu fa
Speaker 48_93: a 'possu fa
Speaker 48_94: li 'possu di a no'titsia
Speaker 48_95: ʧi 'voi an'da
Speaker 48_96: ʧi 'voli ke ne 'kumpri trɛ
Speaker 48_98: i li 'oju imbi'a
Speaker 48_99: u ti 'voju ɾa
Speaker 48_100a: i ti 'voju ɾa
Speaker 48_100b: e ti 'voju ɾa
Speaker 48_101: voju 'daleti
Speaker 48_102: voju 'ɾaliti
Speaker 48_103: a mi po 'skrive
Speaker 48_104: a ti 'devu ɾa
Speaker 48_105: e li 'voju imbi'a
Speaker 48_106: a l 'aɟu ɾambi'a
Speaker 48_107: pa 'dillila
Speaker 48_108: pa 'dillaʧi
Speaker 48_109: paʁ 'bendeami
Speaker 48_110: sentsa kum'pra:laʧi
Speaker 48_111: sentsa kum'pra:lati
Speaker 48_112d: fenduti
Speaker 48_112c: fendumi
Speaker 48_112b: fendu ɾa man'ɟa
Speaker 48_112a: fendu
Speaker 48_113b: jɛ kɥi
Speaker 48_113a: indu ɛ 'marku
Speaker 48_114b: jɛ kɥi
Speaker 48_114a: indu ɛ 'maria
Speaker 48_115a: indu 'sɔɛ i tsi'telli
Speaker 48_115b: sɔ kɥi
Speaker 48_116a: indu 'sɔɛ e tsi'telle
Speaker 48_116b: sɔ kɥi
Speaker 48_117: semu 'junti
Speaker 48_118: ʧi sɔ
Speaker 48_119: a mɛ 'kaza
Speaker 48_120: a to 'kaza
Speaker 48_121: a so 'kaza
Speaker 48_122: a 'nostra 'kaza
Speaker 48_123: a 'wostra 'kaza
Speaker 48_124: a so 'kaza
Speaker 48_125: babbu
Speaker 48_126: mamma
Speaker 48_127: me fra'telo
Speaker 48_128: to fra'telo
Speaker 48_129: u so fra'telo
Speaker 48_130: u 'nostru fra'telo
Speaker 48_131: u 'wostru fra'telo
Speaker 48_132: u so fra'telo
Speaker 48_133: mi ko'nnoʃe
Speaker 48_134: ti ko'nnoʃe
Speaker 48_135: u ko'nnoʃe
Speaker 48_136: a ko'nnoʃe
Speaker 48_137: ʧi ko'nnoʃe
Speaker 48_138: u mi da
Speaker 48_139b: ɛ mi da
Speaker 48_139a: i mi da
Speaker 48_140: a ti ɾa
Speaker 48_141: kompraami
Speaker 48_142: ʧi va d is'tate
Speaker 48_143a: ne 'pija 'ɾui
Speaker 48_143b: ruiɛ
Speaker 48_144: si 'mette a 'vɛsta
Speaker 48_145: a si 'manɟa
Speaker 48_146: un ʧi so 'mika
Speaker 48_147: vi 'porta
Speaker 48_148: mi 'peso a sɛt 'ɔre
Speaker 48_149: ko'menʧo a kom'prane
Speaker 48_150: so an'dati a pi'ali
Speaker 48_151: so an'dati a kom'prali
Speaker 48_152b: so an'dati a 'da:lleti
Speaker 48_152a: so an'dati a 'da:lliti
Speaker 48_153: bengo a tro'wati
Speaker 48_154a: bengo a 'dalliti
Speaker 48_154b: bengo a 'dalleti
Speaker 48_155b: an'da a ata'ʁala
Speaker 48_155a: an'da a ata'ʁalu
Speaker 48_156: inantsi ɾi paʁ'lali
Speaker 48_157b: un so 'mikka ko'mu 'ɾa:lleti
Speaker 48_157a: un so 'mikka ko'mu 'ɾa:lliti
Speaker 48_158: un so 'mikka komu 'fa:llu
Speaker 48_159: un so 'mikka komu la'va:lliti
Speaker 48_160: un so 'mikka komu la'va:llumi
Speaker 48_161: ti do'mandu di fa ko'zi
Speaker 48_162: boi an'da
Speaker 48_163: poso an'da
Speaker 48_164: dɛwo an'da
Speaker 48_165: mi 'piaʧe de man'ɟa a 'pitsa
Speaker 48_166: un mi pi'aʧe 'mikka di 'senti a 'muzika 'ɛʧa
Speaker 48_167: ɛ bol'sotu 'parti
Speaker 48_168: ɛ po'sutu divin'ta
Speaker 48_169: un lu ma 'mikka po'sutu kom'pra
Speaker 48_170: kom'pratumi